n dezer n dienst me t hun alaris feging te n maande- aangezier, ïilitairen lende we da» ilaats vin- ix overleg- 5s van den Saken betic Distribut: e dragen icatie, in- rbonden re sten te via den Secre- bracht woi- b ut ie dienst de tegemoet uitgaven dat het og door H. hoewel hetl haar om .ng voor ee- .inderdijk te tg van 1 Je in de B.V.D ïschappij brandkrane; 54,63 ondei j raadsbe- Lechts een verleend. e grondaf- an den Nooïl opmerking de afschui- rweg-Vrede- el opnemen Baatbelas are ..erken uitvoering Kort verslag bespreking met Bestuur Engendaalschool. het bestuur der Engendaalscnoolvertegenwoordigd door d heeren A.van Asselt, Kinke Tolman en het hoofd den heer Nijhof komt in de vergadering van B.en W. op Dinsdag 6 Februari 194" des v.m. om 11 u.ur voor een bespreking, in verband met het verzoek van het bestuur, om de villa de Binckhorst (Soester- engweg no.2) te nuren voor tijdelijke huisvesting van de Engen aaalschool De Voorzitter deelt mede, dat B.en v/. in beginsel sympa thiek staan tegenover net voornemen, om de Engendaalschool o der te brengen in het z.g. Kasteeltje aan den Soesterengweg. Het College zou evenwel willen, aat het bestuur zelf het mas teeltje zou huren, terwijl de gemeente alsdan de huursom besc baar zal stellen, bpreker leest daarna de voornaamste bepali gen der reeds ontworpen huurovereenkomst voor, welke van kracht zullen moeten zijn. Vervolgens vestigt Spreker er de aandacht op, dat de gemeente geen andere schoolruimte zal be schikbaar stellen, wanneer onverhoopt te eeniger tijd mocht blijken, dat geen stookolie meer verkrijgbaar is, zoodat slech de door haarden te verwarmen ruimten voor het onderwijs ge bruikt kunnen worden. De heeren van Asselt en Nijhoff vragen, waarom de gemeente zelf niet wil huren en waarom van den gewonen regel wordt af geweken. De Voorzitter zegt, dat overeenkomstig de wet door de g meente mogelijk wordt gemaakt, dat een gebouw wordt beschik baar gesteld. Voorts wordt er op gewezen, dat het schoolbe stuur bij ingebruikneming van het Kasteeltje tegenover de and re scholen in de gemeente door de omstandigheid, dat zij de ge heele week weder school kan houden, zeer bevoorrecnt zal zijn, waartegenover wel een klein nadeel mag staan. Voorts wijst de Voorzitter er op, dat door de omstandig heid, dat ook de bewaarschool in de villa zal worden onderge bracht, het billijk is, dat van de huursom slecnts een bedrag van /.900,= zal worden vergoed. Het bestuur acht bedoelden aftrek van /.100,= te hoog e wijst er op, dat het nog onzeker is, in hoeverre de bewaar school in de villa man worden ondergebracht. Vermoedelijk zal de bewaarschool ook niet in de garage kunnen worden onderge bracht, daar mevrouw de Moraaz Imans daarover te allen tijde de beschikking wil houden. Vervolgens brengt de Voorzitter onder de aandacht, dat het niet wenschelijk is, dat een ruimte van de villa wordt in gericht als timmermanswerkplaats en dat ooa de zolder niet gebruikt zal mogen worden. Bamens het bestuur wordt geantwoord, dat bedoelde inric ting ook niet in de bedoeling had gelegen en wel omdat men meende, dat daarvoor de ruimte zou ontbreken. De zolder zal voorts worden afgesloten. Het bestuur vestigt er de aandacht op, dat het bestuur niet voltallig is en het naar voren gebrachte eerst zal moe ten overwegen. Badat de Voorzitter er op gewezen heeft, dat een spoedi ge beslissing wel gewenscht is, mede in verband met de om standigheid, dat de militairen mogelijk ook belangstelling voor het Kasteeltje hebben, vestigt het bestuur tenslotte de aandacht op de navolgende punten: 1e. he t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 86