Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 147 148 149 I hed .Bmaillefabri4k "nangcatk.V. Bussum. Directeur van Ge meentewerken. Afdeeling financiën. der plannen over te gaan, advies in te winnen van het nureau Ir.Sksteen omtrent de mogelijkheid tot zuivering van het afvalwater van de wasscherij van den heer nuijer, welk water wordt afgevoerd naar de sloot langs den hoorderweg en welke sloot volgens de ontworpen plannen zou worden gerio- leerd na demping. vraagt vergunning tot het aanbrengen van drie reclameborden ten behoeve der British American Tobacco Co. te Amsterdam aan het perceel van de fa. J.Pensen, van ./eedestraat 56a Soest. De nirecteur van Gemeentewerken en de Inspecteur van lolitie brengen hieromtrent een afwijzend advies uit. rapporteert omtrent de ingekomen sol-i licitaties naar de betrekking van werkman-straatmakerUit de overgelegf de stukken blijkt, dat zich voor deze! betrekking 19 sollicitanten hebben aangemeld vestigt er de aandacht op, dat op 18 Juli 19^9 is besloten het risico voort vloeiende uit art.45 der verordening gene entepolitie door de gemeente zelf te doen dragen voor dat gedeelte van het politiepersoneel, dat niet kan of niet wenscht toe te treden tot het maatscnappij ziekenfonds te Amersfooh Aan hen, die tot dit ziekenfonds zijn toegetreden restitueert de gemeente de contributie van ƒ.15,60 per jaar. Voor den Inspecteur, die i.v.m. zijn inkomen niet kan toetreden doch die verzekerd is b;^ de h .V"Hollandzoo dat de gemeente voor hem geen risico heeft, is geen regeling getroffen. Is het niet billijk hem eenzelfde bedrag vergoeden, als de contributie van het maatschappij ziekenfonds te Amersfoort De adjinspecteur v.d.Dssenburg, die thans in militairen dienst is had op 50 uanuari 1959 verzocht goed te keu- Het gehe derweg" ge 1egd Op „ron zoek af het alé ari 19^ dienst boren 1 deze gc noerain^ Aan de medege bij de aangez bereid zake d l mitsdi I De doe I betaal 1 aangez v/elk c is aai worder 11. V. «Holland ren, dat hij zich hij de verzekerde, moet dit verzoek worden beschouwd als te zijn afgewezen? Van den Dssenburg kon wel toetreden tot het Maatschappij ziekenfonds te Amers foort

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 89