es in steen vering cherij wordt den ;ens de ;erio- ES L! SS I N G i Afdeeling en No. Aanmerking Het geheele derweg" zal gelegd dossier "verbetering en rioleering loer- voor de commissieleden ter inzage worden J- 'rengen iOe ve iote de fa. Soest n en Lgen s uit. ten sol-l van 'ergelegj >x deze ibben - op 18 CO vooij 'dening ite zelf .te van kan of het rsfoor Lds z^jn ïeente J clST u zijn :h die td zoel ri si co 'fen. Is 1 bedrag van ueti irsi'oort 1 •g, die had op te keu- illand" i rorden l? Van _n tot Amers- Oj grond van de ingewonnen adviezen wordt op het ver- 1J/y zoek afwijzend beschikt. Met algemeene stemmen wordt met ing ,ng van 15 feoru- f ari 1940 tot tijdelijk werkman-straatmaker bij den dienst van gemeentewerken benoemd Arie Snijders, ge boren 12 October 1912 te Amersfoort en wonende in deze gemeente aan het adres: Birkstraat jJ1 neze be noeming is voorloopiö voor een proeftijd van één jaar Aan den adjunct-inspecteur v .d.Bssenburg zal worden medegedeeld, dat de door hem betaalde contributie bij de li .V. "holland" niet zal worden gerestitueerd, aangezien het maatschappij ziekenfonds te Amersfoort bereid is hem in dat fonds pp te nemen. Op zijn ter zake dienend verzoek, ad. JÖ Januari 19p9> wordt mitsdien afwijzend beschikt. De door den Inspecteur van Politie A.P.Schreuder betaalde contributie zal wel worden gerestitueerd"/ aangezien zijn wedde uitkomt boven het bedrag, het welk door de maatschappij ziekenfonds te Amersfoort is aangenomen als grens om in dit fonds te kunnen •worden opgenomen. x tot een bedrag van f.lo.oü p.j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 90