Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer verzoekt keurin vinaen A.H.k.S. Hilversum. N.V.Eerste doester Slectrische drukke rij I.Colijn. Gedeputeerde Staten fa.van den Broek en Smit, Soesterberg- schestraat 129, Soest. Centraal Verifica tie bureau. Administrateur v. d.Woningstichting "Patrimonium" te Soe st termijn van huurauto tet Colle samenvalt met h« kalenderkwartaal der vexgunningsbewijzl Be Inspecteur van Politie brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven da. 5 Jebr.1940, Ho.471/4. deelt mede zich noodgedwongen te heobt het Coll neergelegd bij de vastgestelde regelim niet noo inzake levering van drukwerk voor 194( en verzoekt voor alle te Soest gevest; de kantoorboekhandels eveneens een roe ter van levering vast te stellen. vraagt toestemming om in de week van 8-13 «Juli bf 15-20 Juli a.s. examina tor te mogen zijn bij de af te nemen uul| examens gevrs deelen mede, dat de opschorting van de aanslagregeling der opcenten Perso- jaeele belasting is opgeheven. zendt offerte betreffende pentrale verwarming in de ben bij Gemeentewerken. aanleg eenei bloemenkas- zendt rapport betreffende controle op de jaarrekening van de 'woningstichtini "Patrimonium" over 193Ö. zendt antwoord op net schrijven van Buij gemeester en wethouders dd. 25 Januari 1940, 4e afd.no.219, betreffende ver schillen in kas en boeken. ikennisgf geschiet leze of: teur va] omtrent tenopga" van een van dez wordt m alsdan Gezien. Binnenl In een op hede schille Het rap

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 91