vT. BESLISSING Afdeeling en No. tiet College kan zich hiermede vereenigen. keur ia met U sbewijgJ t hier dei. 5 l-l e heobiLÉHet College acht voorloopig terzake een rouleersyst egelinj niet noodzakelijk or 194! gevest een roe 1 n. •k van the gevraagde toestemming wordt verleend^/^^, :amina-^ men nul» van kennisgenomen, hiervan zal mededeeling aan den Kaad S ali- V bit. i Perso- gesciiieden. ;g eenei ïenkas- röle op i chtin van huil d anuaii le ver- heze offerte wordt in handen gesteld van den direc teur van Gemeentewerken, teneinde zijn meening daar omtrent kenbaar te maken. Voorts zal daarbij een kos tenopgave dienen te worden overgelegd voor het make van een stookruimte. Mochten aan de totstandkoming van deze stookruimte geen kosten verbonden zijn aan wordt mededeeling verzocht van de wijze waarop zulks alsdan zal geschieden. Gezien, he bescheiden zullen aan den Minister van Birmenlandsche Zaken worden doorgezonden. In een bijeenkomst van het Bestuur der woningsticht ihg fjf op heden wordt de nadere verantwoording van de ver- schillen ten genoege van liet College opgehelderd, bet rapport wordt voor kennisgeving aangenomen. 4 Si) iem V Js- V éls' V sr 1 Aanmerkingen S/3 .i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 92