Afzender of voorsteller Datum num- Korte inhoud 157 158 Ver.tot bestrijding der T.B.C. afd. Soest 159 160 161 162 W.'t Lam,Kerkstr 53, Soest Dirv .G-em .werken H.Ho edemaker ,tijd onderw.aan de Uloschool Weth.Hilhorst Inspecteur van Politie vraagt toestemming om zijn werkplaat^ te mogen vergrooten tot op de linker erfscheiding van perceel sectie 0 no.2157 De Dir.v.Gem.werken brengt terzake gunstig advies uit. vraagt een aanvullende subsidie voor Mej.A.Hoekstra over het tijdvak van 22 Pebr.t/m 22 Aug.*39 van 25,36, Mej.G.E.A.Reintjes over het 1e half jaar 1939 van 25,50, G.W.Visser over het tijdvak van 1 Jul:. t/m 30 Sept39 van 18,45, J.H.J.Wilke, over het tijdvak van 20 Juli t/m 23 Aug.'39 van 33,25. bericht naar aanleiding van het schrijven dd.27 Jan.'40, 4e afd.no. 449 inzake afwerking van uitbreiding^ plannen. vraagt hem toestemming te verleenen om in de maand Juli examinator bij de Mulo-examens te mogen zijn. adviseert den Raad voor te stellen een crediet te verleenen van 18150,= voor het verrichten van werkzaamheden enz. verbonden aan de verbreeding van de Van V/eedestraat. Dit bedrag is gebaseerd op een door den Dir.v.Gem.werken opgemaakte kos tenberekening. Voorts adviseert Spre ker daarbij een crediet te vragen van 1500,= voor kosten van over dracht van de strooken grond, welke door de betreffende grondeigenaren aan de gemeente kosteloos in eigen dom moeten worden afgestaan. brengt advies uit ter uitvoering van de Wet Autovervoer Personen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 95