v 4 Ll(k- kil kplaat? linker e C zake BESLISSING Op het verzoek wordt gunstig beschikt Afdeeling en No. Aanmerkingen V G e voor k van 5,36, half- 1 Juli van 20 5. t .no. eidingk- eenen Llen van m de raat door 5 kos- Spre ien rer- velke iren -gen- De gevraagde bijdragen worden verleend, tSeJl- V /inzake Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. De verklaring van den Dir.v.Gem.werken/xSe&xde verant woording voor een spoedige en correcte afdoening der zaken, als waarvan sprake is in het schrijven van B. en W.dd.27 Januari 1940, wordt ingewacht. De gevraagde toestemming wordt verleend voor het tijdvak van 22 t/m 27 Juli 1940. Aldus wordt besloten. Lik. P aJi ïg van Naar aanleiding van dit advies wordt besloten: \f Jfo a. tot vaststelling van Voorschriften betreffende in diening en behandeling van aanvragen om vergunning en verzoeken om verlenging enz. van vergunning voor huurauto's, alsmede regeling betreffende tijdelijke voortzetting van het vervoer na het overlijden of bij wettige verhindering van den vergunninghouder, zulks volgens het overgelegde ontwerp. 0. tot vaststelling van het model der vergunning vooit huurauto's, volgens het overgelegde ontwerp. o« het verhaal der kosten, verbonden aan de behande- hg van aanvragen om vergunning te gelegener tijd k'cM-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 96