Volg- num- Afzender of voorsteller t Datum mer i Korte inhoud 163 164 Best.Ver."Een School m/d Bijbel" te Soest Commandant I-I R.A. 165 166 167 DirG-em .werken Afd.Financiën Afd.Financiën bij de d. der zich i de bes e. tol riever over 1 fte van hi door 1 al! heids; eens te Hii bericht naar aanleiding van het schr; ven dd.5 Januari 1940 omtrent het f ei dat de banken van de school aan den Driehoeksweg door de militairen buite het gebouw zijn geplaatst. deelt mede, dat het niet mogelijk zali zijn het door de militairen in gebruit genomen gedeelte van het kampeerterrel bij Zomers Buiten tegen 1 April a.s. vrij te geven. Vergoeding van de scha? zal eerst kunnen geschieden, nadat he' terrein door de militaire autoriteite: is vrijgegeven. deelt mede, dat Arie Vos zich op 7 Fe bruari 1940 ziek heeft doen melden. adviseert den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting vooi het dienstjaar 1939. deelt mede, dat de door den raad be- noemde 7 leden van het bestuur der stichting tot beheer van het Soester Natuurbad (3 raadsleden en 4 particu lieren) in Maart periodiek aftreden. De aftredenden zijn: J.Nooder raadsleden: M.Hornsveld J.H.Hom J.H.Sar particulieren: MevrJ.G.Donker-v.Gal®- J.S.van Duren E.van Zoest

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 97