Afdeeling Aanmerkingen BESLISSING het schr; Lt het feil aan den ren bui te jelijk zal in gebrui; ipeerterrej ril a.s. .n de scha: nadat he1 .toriteitei. h op 7 Fe melden. /bij de leges-verordening te regelen, ld. den gemeente-geneesheer J.H.A.Rupert te verzoeken zich te belasten met het geneeskundig onderzoek van de bestuurders der huurauto's. e. tot een eventueele herziening van de bestaande ta rieven voor het vervoer van personen met een huurauto over te gaan, indien daartoe aanleiding mocht bestaan. f. te bepalen, dat het onderzoek en de goedkeuring van huurauto's, voorloopig zal blijven geschieden door het Auto-Keurings-Kantoor Sandberg te Hilversum. f. als deskundige voor het afnemen van een bekwaam- eidsproef voor de bestuurders van huurauto's even eens aan te wijzen het Auto-Keurings-Kantoor Sandberg te Hilversum. Besloten wordt over eenigen tijd nogmaals te infor- meeren of wijziging in de opberging der banken is gebracht Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Kenni s genomen 'V «ri ipiA. OO telling sluit tot oting voo: Aldus wordt besloten. raad be- .ur der Soester partica- ftreden. Besloten wordt den Raad voor te stellen de aftredende yf leden opnieuw aan te wijzen en te benoemen. :er-v.Gal# <i V S.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 98