Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Ver .v.lied .Gemeen ten Dir.Gem. werken H.Rakers,Groenekar en J.H.Hetterschemp. te Bocholt A.LegemaatSiken laan 17 Ingeni eurs-S ervi c e N.V.s-Gravenhage G.v.d.Bedum,Kerk- pad Z.Z.20,Soest MevrvZijstcs Hoofd v/d lucht beschermingsdienst doet ten vervolge op de circulaire van 11 September 1939,no.2296 eenige nadere mededeelingen omtrent de brandverzekering van door militairen gevorderde gebouwen. zendt een 4-tal declaraties tot een bedrag van 12,35 wegens door hem ten behoeve der gemeente bij voor schot gedane uitgaven. vragen uitstel van betaling van ach terstallige pensioensbijdragen. verzoekt hem mede te deelen of de gemeente bereid is de perceelen Birk straat 6 en 8 te verkoopen. vestigt de aandacht op haar bureau en spreekt den wensch uit dat een aangename relatie zal mogen ontstaan verzoekt hem in de gelegenheid te willen stellen om de beschadigde boomen aan den Heideweg in het a.s. voorjaar zelf te rooien en te ver vangen. verzoeken het gymnastieklokaal te Soesterberg eiken avond gedurende 7 tot 10 uur, of anders zooveel avon den, als het lokaal vrij is, voor bezoek van te Soesterberg gelegerde militairen gratis beschikbaar te stellen, teneinde hun de gelegenheid te verschaffen hun vrijen tijd aldaarf nuttig te besteden. vraagt beschikking over het gymna stieklokaal te Soesterberg voor nade te bepalen dagen en uren ten behoeve van het houden van oefeningen voor den luchtbeschermingsdienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 9