Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 145 146 Dep .v .Binnenland- sche Zaken 147 148 Afdeeling Financiën Insp.v.Politie 149 1e Afdeeling Dir .v .G-em. werken deelt mede dat de Wed.Smid-Oazimier, Hartweg 20a zich "bij monde van haar dochter heeft bereid verklaard tot het betalen van een bijdrage van 1 per week in de verpleegkosten van haar zoon Elco Smid. deelt mede, dat er geen bezwaar tege: bestaat, dat de heer A.Th.M.Splinter wordt belast met de geneeskundige ar menverzorging te Soesterberg. Van J.H.A.Rupertarts alhier, is in. middels het verzoek ontvangen hem in-jl gaande 1 April a.s. ontslag te willer verleenen als gemeente-geneesheer val Soesterberg. I biedt ter vaststelling aan een ont- werp-voordracht tot wijziging der ge meentebegrooting 1940. deelt mede, dat door twee agenten op 24 November 1940 overwerk is ver richt, terwijl dit abusievelijk niet in den staat van overwerk over het 4e kwartaal 1940 is vermeld. doet begrooting met teekeningen toe komen voor de verbreeding van de SteenhoffstraatBij het opmaken van de begrooting is uitgegaan van het door Burgemeester en Wethouders inge| nomen standpunt ten opzichte van de verschillende eigenaren aan de van Weedestraat, waarbij aan hem hekken op voetmuur en met pilasters werden toegestaan. Mede daardoor is de be grooting veel hooger geworden dan voor de andere gedeelten van den Rijksweg. De Oommissie Openbare Werkeil kan zich met deze begrooting veree nigen. 2e. Doo aan rin nog van naa Irur ger 1e.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 103