'f V) H M7 Afdeeling en No. Aanmer kingen -Oazimier van haar Lard tot ;e van 1 ;en van waar tegei /I. Splinter rund i ge ar "g. Ler, is in gen hem in- g te willei sesheer va een ont- Lng der ge agenten op is ver- elijk niet over het d. ingen toe van de pmaken van van het uders inge- .t'e van de .n de van .em hekken irs werden is de be- ■den dan ran den Lbare Werker .ng veree- Besloten wordt de bijdrage vast te stellen op 1 ,5C ■oer week gedurende 16 weken en vervolgens op 1 oer v/eek met dien verstande, dat over 194-0 als bij drage geboekt zal worden het evenredig deel der bij drage over 4 dagen, zulks in verband met de opname van°den patiënt op 28 December 1940. Besloten wordt: 1e. den Raad voor te stellen ingaande 1 April a.s. aan J.H.A.Rupertarts alhier, overeenkomstig eigen verzoek ingaande 1 April a.s. eervol ont slag te verleenen als gemeentegeneesheer van Soesterberg onder dank voor bewezen diensten. 2e. ter benoeming tot gemeentegeneesheer van Soeste} berg ingaande 1 April a.s. te benoemen A.Th.M. Splinter arts aldaar. De wijziging der begrooting zal den Raad ter vast stelling worden aangeboden. Het overwerk zal alsnog tot een bedrag van 16,27 aan de rechthebbènden worden uitbetaald. Door Wethouder Iiilhorst wordt het betreurd, dat aez aangelegenheid nog niet in de eerstkomende vergade ring van den Raad kan worden behandeld, aangezien nog geen toezegging van een bijdrage in de kosten van Rijkswege in het bezit is. Deze bijdrage had naar het oordeel van den Wethouder reeds gevraagd kunnen zijn. Iia uitvoerige bespreking worden de vol gende besluiten genomen. e. /ethouder G-asille zal zich met den Hoofd Ingeni eur van den Rijkswaterstaat in verbinding stellen ter behandeling van de begrooting door den Dir. v.Gein.werken ingezonden, alsmede over zijn mede werking tot het verkrijgen van een hoogere Rijks bijdrage in de kosten. 2e.Aan het Dept,v.Waterstaat door tusschenkomst van den Directeur Ingenieur van den Rijkswaterstaat t< Utrecht eene rijksbijdrage in de kosten te vra- gen van 20,= per strekkende Meter. ie.Reeds nu aan den Dir.v.Gerr,werken opdracht te ge4 een begrooting samen te stellen van de verbree- u-.Liig van de Aiddelwijkstraatde Kerkstraat vanaf Torenstraat tot Birkstraat. \S ejk. V ih '■t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 104