7a- ue H f vdi v BESLISSING Kennisgenomen. het besluit ter mededeeling den Kaad aan te bieaen. Ba kennisneming van de notulen wordt meer in liet bij-)- b? zonder omtrent het gesprokene bij de behandeling van het plan Architect Brouwer (boerderij gemeente) een stemmig de opmerking gemaakt, dat de Commissie zich ten onre-chte ingelaten heeft met het door Gemeente werken destijds ontworpen plan van den bouw eener boerderij, en zich opmerkingen ten opzichte van dadeh van het Gemeentebestuur aanmatigt, die afkeuring ve:: dienen en niet terzake dienstig zijn. Besloten wordt de meening van het College ter ken nis te brengen van de Schoonheidscommissie en deze te verzoeken zich in den vervolge uitsluitend te willen terughouden met het geven van adviezen om trent haar ter beoordeeling voorgelegde zonder meer. bouwplannen Kennisgenomen. Be mededeeling mede ter kennisneming den raad aan te bieden. hu de verantwoording ligt bij het College van Gedepu teerde Staten q.q. wordt van het schrijven kennisge nomen en besloten een afwachtende houding in deze aan te nemen. Conform het verzoek van den «i'ethouder wordt beslote Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 10