Volg num mer Afzender of voorsteller 155 156 157 158 Jhr.i- r.H.J.Schorer J.H.Knoop, Klein Sngendaalweg 15, Soest Datum :..e jA.G.v. ei. Gi es sen Afd.Financiën 159 Reclame Technisch. .Bureau "City", Am sterdam Korte inhoud deelt mede, dat Kr.Kaschhaupt te Amersfoort namens Olieslager heeft voorgesteld, dat partijen ieder haar I eigen kosten betalen en de zaak ten I eerstvolgenden dienenden dage wordt I geroyeerd. Waar aanleiding van het vorenstaande vestigt dhr Schorer ei I de aandacht op, dat H.en W. zouden kunnen bepalen, dat zij geen bezwaar I hebben tegen royement van het procesl indien de kosten ad ƒ.150, aan Jhr.Schorer woraen voldaan, ue ge meente zou evenwel ook kunnen eischel dat de tegenpartij veraer procedeert. vestigt de aandacht op net bewonen van een in vervallen toestand verkeel rende schuur door A.de Hree. jje Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven da. 19 februari j 1 no. 19/6. Ook de Controleur van ^aat schappelij Hulpbetoon brengt verslag over zijn bevindingen uit. legt over ad .23,1 wegens kosten geneesnunaig onderzoeti in verband met haar aanvraag om in' validiteitspensioen. een declaratie kosten geneeskundig deelt mede dat door eeniöe werklie den bij gemeentewerken gevraagd is oic uitbetaling van de vergoeding voor verricht overwerk qp b uecember 1959 in verband met in beslag genomen au tobanden. vraagt toestemminö tot het aanbrenge eener uitsteek-reclame aan het per ceel, bewoond door den heer .G.van Zadelhoff, van weedestraat 46. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van folitie adviseerei de gevraagde toestemming te verleene' 1e 2e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 113