i' /y*. y ïcJf. BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen te eeft j x haar I ak "ten 1 wordt n het rer er ouden i ezwaar proces! e ge- ei schel edeert wonen verke el en t bij no appel. J •25,15 deri- op. om in- irklie- ;d is o voor >r 1955 >men au mbrengp ;t per- I Gr vun d een en /"iseerefl /ei leene .Iet College bepaalt, geen bezwaar te hebben tegen royement van het proces, indien ae kosten aan Jhr.bchorer worden voldaan. '.150, 1*/ besloten 1e 2e te schrijven de een termijn van bewoning van de 14 dagen te beëin- wordt A.de Bree aan schuur binnen digen; hen Controleur van maatschappelijk hulpbetoon op dracht te verstrekken zich omtrent de Huisves ting van m.de Bree in verbinding te stellen met de hiaconie uer Red.HervGemeente Besloten wordt aan i.xej.van de Giessen voor de tijde lijke werkzaamheden bij ue administratie winterhulp Nederland ingaande 1 Bebruari j.1. een tegemoetko ming te geven van 55 per maand. Voorts wordt besloterT~in ue eerstkomende vergauerin, van den Raad bij begrootingswijziging een post op de begrooting 1941 in te stellen van de volledi0e kos- ten aan ae administratie enz. land verbonden. Tenslotte declaratie ad ƒ.25,15 op van winterhulp neder- het College er mede iccoora grond van billijkheid aan Mej.v.d.G Besloten wordt den -directeur van Gemeentewerken te berichten, uat z.jn voorstel tot betaling van het overwerk dat in 1955 is verricht eerder had moeten z^n ingezonden. Ru het dienstjaar is gesloten is uitbetaling niet meer moge lijkhen hirecteur zal worden verzocht een en ander den arbeiders mede te fdeelen, en een regeling met wen te treffen welke be vredi in, geeft Be toestemming wordt onder de voorwaarde, door den hirecteur van Gemeentewerken in tot wederopzegging verleend. „n rapport vermeld c.e inge essen zonden te vol- dosn ciö.11 i L> 4> /-i /~i -ï v» /~3 /-» v> /S fs Tv" Aei"t n n _J_ 8i i l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 114