Volg num mer 1 60 161 Afzender of voorsteller Datum Secretaris-Gene- xaal van het Bepak tement van Binnen landsche Zaken. -Burgemeester en Wethouders van Amersfoort 1 62 Bestuur der Stich ting Engendaal- school 1 63 .directeur tewerken Gemeen- 1 64 JJ.keursSoest Korte inhoud vraagt de aandacht voor uen handel in oude materialen en afvalstoffen. .De .Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd18 februari j.1. vra0en plaatsing voor Cornelia Lari van Bennekom, wonende Birkstraat 86 te boest op de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs. Ver zocht wordt overeenkomstig het be paalde in de desbetreffende verorde ning een bijdrage in de kosten te verleenen. De Gemeente-arts brengt afwijzend ad vies uit bij schrijven van 1<J februari 1941 verzoekt ƒ.200,beschikbaar te stel len voer aanschaffing van 8 scüool- banken ten behoeve van de school voor g.l.o. Be Inspecteur van het lager onderwas heeft aan dit verzoe! zijn goedkeurend advies gehecht. Be Directeur van Gemeentewerken advi seert het verzoek in te willigen. adviseert tot het ten boven omtrent de w e ns c iie 1 gkhe id aanbrengen van geleidelich- de zendt een opgaaf van zijn verdienste, over het jaar 1940 (ƒ.1.108,80). Be Gemeente-Secretaris brengt op vei zoek van het Ooilege rapport uit over de vraag of van wachtgelders t eischen is boeken en bescheiden ter verificatie in handen te geven van Wethouder en het Aooia ae^ afu elin financiën. Blijkens het rapport komt de Secreta ris tot de slotsom dat deze eisch niet is te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 115