tndel >ff en. ;n bij snd ad- ^bruari te s "ba ool het verzoei tDe advi- gkheid elich- ienste 0) op vei uit -ders t en ter n van .u ei in BESLISSING esloten wordt den nirecteur van Gemeentewerken op te dragen dm pachter van de vuilnisbelt van den in houd der circulaire op de hoogte te stellen. gesloten wordt bij B.en V te maken tegen plaatsing van Amersfoort bezwaren van het meisje op de open- Afdeeling en No. Aanmer kingen bare school voor Buitengewoon nager Onderwas aldaar besloten wordt ƒ.200,beschikbaar te stellen. sluit geleidelichten aan te brengen: geheelen Bijksweg Amersf oort-Baarn. Het College be le. langs den 2e. Huis ter Heide-Amer f oort pede x^oninginnelaan, neeneringhst raatLaan straat, Beukenlaan, iiieuweweg, Ossendamwe 4e. de boesterbergschestraat tot den heideweg en voorts twee lichtpunten op den hoek bij "klein bwitserianden bij de spoorovergang boestduinen. liet College aanvaardt de conclusie van den üecretari doch besluit bij twijfel aan eenige uitgaafposten van wachtgelders specificatie te vragen, he Wethouder van financiën zal de opgave van den heer Meurs betreffende de inkomsten en uitgaven deze wijze met het hoofd der afdeeling financiën der beschouwen. op na- iecreta- ;isch i 1. iarii lat 86 L voor fe r— be- ^rorde- te CiiOOl- ei I t S SS S 08

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 116