Afzender of voorsteller Maat s chappe lijk Hulpbetoon. -Directeur drijf Gasbe- J.Maertens e.a. Bewoners van den Sikenhor stw et- Datum Korte inhoud Bestuur der R.h. scholen te Soest Directeur Gemeen tewerken Gemeente-Ge cretar té hebben ook te verleenen .unstmest e deelt mede, besloten dit jaar medewerking aan de verstrekking van pootgoea aan behoeftigen. In overweging wordt gegeven de ver strekking te beperken tot gesteunde terwijl het op prijs zou worden ge steld, indien Qe toewijzing in over- t net bestuur geschiedde. leg me stelt voor over 1940 op enkele ob jecten van het Gasbedrijf extra af te schrijven. verzoeken norstweg. De .directeur verbetering van den Sikei - van Gemeentewerken brengt xiieromtrent rapport uit schrijven 1 540. ad 18 Debruari 1941 bij no verzoent naar aanleiding van zijh aanvrage aan den Baad d. 24 Juli 1940, inzake de aanschaffing van 15 schoolbanken om uitbetaling van een bedrag van j .564,85» rapporteert dat het hem wenschelijk voorkomt, dat in de plaatselijke bladen nogmaals een bekendmaking (waarschuwing) wordt opgenomen be treffende het ophalen van schillen e .d vraa0t machtiging tot aankoop van de stalenkast voor berging van per soonsbewijzen en andere documenten daarmede verband houdende. De firma Ahrend te Hilversum kan een kast uit voorraad leveren tegen den prijs van 64, kerm: Besl door Inmi te n stel adre den Tot he LS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 117