Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 15 Vexeeniging tot be stxijding dex T.B.C te Soest 14 Dixecteux Gemeen tewerken. 15 Vextegenwooxdigex G W E W 0 vexzoekt een bijaxage van ƒ.454,60 in de vexpleegkosten van Lambextus Eve- xaxdus Majoorvoox wien opname in een sanatoxium noodzakelijk is. zendt een kostenbegxooting inzake vooxziening Luchtbeschexming aan de openbaxe scholen. de heexen fieijndexs en Gunning woxden als vertegenwoordigers van de bouw maatschappij "C.W.E.w.0." tot de vexg^ dexing toegelaten. De heex Keijndexs deelt mede dat zijn Mij. vooxnemens is vooxt te gaan met den bouw van wonin gen te Soestexbexg. Het plan bestaat 27 huizen te bouwen. De weg waaxaan de woningen gebouwd zullen woxden is xeeds afgestaan aan de gemeente en de vooxwaaxden van aanleg van den weg heeft de Mij. ontvangen. De kos ten van aanleg bedxagende 17000,= a ƒ.18.000,= vexzoekt de Mij. in ge deelten te mogen betalen, b.v. naax gelang de bouw tot stand komt. De burgemeester mexkt op dat voox het vexschuldigde kapitaal indien een xe geling mocht woxden getxoffen de noo dige gaxantie doox de Mij. zal moeten woxden vexstxekt, texwijl een limiet gesteld zal moeten woxden wanneer het volle beaxag gestoxt moet zijn, vexhoogd met de xente. De heex Beijnüexs zegt dat de Mij. be xeid is de noodige zekexheid in den voxm van borgstelling te vexstxekken texwijl de ovexige vooxwaaxden zijn te accepteexen Viethoudex Gasille wijst ex op ciat xe- kening gehouden moet woxden met de exploitatieverordening. De Vooxzittex mexkt op dat de doox hem gestelde voorgaarden texloops zijn genoemd, aoch dat het verzoek xr zijn geheel moet woxden bekeken. Da

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 11