BESLISSING De vergauering kan zich in beginsel met net huren va het perceel zeer goed. vereenigen en besluit den hur gemeester te machtigen verdere maatregelen te treffe besloten wordt: van den bout te berichten, dat het perceel te hu-' maand :oodat 1e. aan den heer College in beginsel bereid is net ren tegen den prijs van ƒ.55,= per verzocht wordt de voorwaarden in een ontwerp- huurovereenkomst aan het College te willen ken baar maken; 2e. den JJirecteur van Gemeentewerken op te dragen in overleg met den hoofdinspecteur van Politie na te gaan welke kosten verbonden zullen zjjn aan de inrichting en verduistering van het gebouw tot Politiebureau; je. den hoofdinspecteur van Politie te verzoeken om-' trent de aanschaffing of overname van meubilair een begrooting in te zenden. Afdeeling en No. Aanmer kingen n n.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 120