Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 172 Dir .Gem .werken dient een aantal declaraties in we gens door hem gedane voorschotten toi een totaal-bedrag van 17,38. De d 17 173 A.J.Alders,v.Wee- destr.12, Soest vraagt in aanmerking te mogen komen voor de levering van drukwerk. Besl ring dee] dat werk dooi 174 Weth.Gasille deelt mede in de op 24 Februari j.1, gehouden vergadering van de Commissii Grondbedrijf de verzoeken van J.Dek ker en Z.de Vries om verkoop van grond. kad.bekend als sectie H no. 5728 (speelplaats aan de Schrikslaan! ter sprake te hebben gebracht. De Coi missie had tegen een verkoop van grond, mits deze tot den desbetref- fenden hoek beperkt bleef geen be zwaar, terwijl de Commissie zich ook met een bestemming van den overigen grond tot school(werk)tuintjes zich vereenigen kon. In verband met het vorenstaande zal eveneens op de ver zoeken van G.van Barneveld en F.Hui- zinga om pacht van grond een beslis sing moeten worden genomen. Besl J.De M2 z De g Huiz best 175 Dir.Gem.werken deelt mede dat de schuilloopgraven te Soesterberg thans gedeeltelijk overdekt zijn, en derhalve den len termijn van het bestek groot 2952,4 aan den aannemer H.Groen te Amers foort kan worden uitbetaald. Tot word 176 Insp.v/h L.O.i/d Insp.Amersfoort deelt mede, dat de voorgenomen oplos» sing tot inrichting van een terrein voor openluchtspel achter de o.l. school a/d Beetzlaan een zeer goede manier is, om te voorzien in het openluchtspel voor enkele scholen. Dit schrijven is echter nog niet de goedkeuring, bedoeld in art.69 der L.O.Wet 1920,verleend, omdat de BouW' kundig Inspecteur over deze kwestie niet is geraadpleegd. Het terrein wordt volgens het oordeel van den I specteur ook bereikbaar geacht voor de leerlingen der Mariaschool en der bijz.scholen g.l.o. en u.l.o. aan de Pr.Bernhardlaan Besl besc luch waar Ha o atie best Prin of z het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 123