t BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen De declaraties tot een gezamenlijk bedrag van 17,38 worden goedgekeurd. Besloten wordt adressant te berichten dat de leve ring van drukwerken voor het jaar 1941 reeds ver deeld is onder de plaatselijke drukkers, dat bij inschrijvingen voor levering van extra drukj- werk met zijn belangen rekening zal worden gehouden door de gelegenheid tot mede-inschrijving te geven. Besloten wordt den grond in koop aan te bieden aan J.Dekker en K.de Vries voor den prijs van 1per M2 zonder omslag van den toegangsweg. De gronden in huur gevraagd door van Barneveld en Huizinga zullen niet worden verhuurd, doch zullen bestemd worden als gronden voor schooltuintjes. Tot betaling van den 1en termijn groot 2952,= wordt besloten. Besloten wordt den Dir.v.Gem.werken op te dragen een beschri jving van het te maken terrein voor open luchtspel samen te stellen, alsmede de besteksvoor— waarden daaraan te verbinden. Na ontvangst van deze stukken vergezeld van de situ atieteekening zullen deze toegezonden worden aan de besturen "der Mariaschool en de School m/d Bijbel a/d Prins Bernhardlaan met verzoek te willen mededeeleh of zij zich met een gezamenlijke gebruikmaking van het terrein voor openluchtspelen kunnen vereenigen. - c<ro/ C. f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 124