BESLISSING ht van Smitsweg iening iq er de "Ni euwer- an door .Grothe- daar ter n van ie uwe elijke ls voor entje aar- en ver gezeld en advie-j Een aanschrijving tot verbetering van de drinkwater voorziening zal tot den eigenaar van het perceel A.Roest, Smitsweg 5a» gericht worden. Door de vergadering wordt besloten aan G.Tammer me de te deelen: 1e. dat de ontstane reparatiekosten met uitzonderinl, van de tusschenas voor zijn rekening moeten wor den genomen. 2e. de wagen geheel moet worden gecontroleerd en in orde gemaakt moet worden, waarna inspectie zal worden gehouden met het oog op een eventueele vordering van de vrachtauto. Besloten wordt: a. een desbetreffend voorstel aan den Raad te doen; dat weth.Gasille zich terzake met den Hoofd-In- genieur van den Rijkswaterstaat zal verstaan. Afdeeling en No. Aanmer kingen Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 28 Februari 1941 no.6 wordt besloten de aanvrage no.2/577 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 126