Volg num mer Afzender of voorsteller 181 182 Dir.Gasbedrijf Datum Weth.Gasille Korte inhoud komt in de vergadering ter bespre king van de ingekomen prijsopgave we gens levering van een getelescopeer- den gashouder met een inhoud van 6000 M3De Directeur biedt zijn rapport aan, gedagteekend 1 Maart 1941 De bespreking is vastgelegd in een afzonderlijk verslag. Hieruit blijkt dat nog niet alle opgaven zijn ont vangen meer in het bijzonder een opgave voor het maken van de fundee ring van den gashouder, voor het geval het maken van de fundeering scheiden wordt van de levering van den houder. deelt de vergadering mede, dat hij middels Notaris Dammers een aanbie ding heeft ontvangen van een stuk grond toebehoorende aan G.van den Berg alhier. Het stuk grond is gele4 gen aan den Buntweg en aansluitende aan het perceel op 20 dezer door dei gemeente bij openbare veiling aange4 kocht. Spreker vraagt het oordeel van de vergadering omtrent de vraag of de gemeente op een aanbieding moet ingaan door nadere voorwaarden van koop te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 129