454,60 in rtus Eve- aarae in inzake g aan de m ge- naar ng worden de bouw- t de vei( Heijnders neaens is van wonin- n bestaat waaraan worden is ente en ran den De kos- '.17000,= i >.v. >mt it voor hejt .en een re ;en de noo sal moeten m limiet vanneer Det zijn, ie Mijbe id in den erstrekken ien zijn te op üat re n met de de door erloops verzoek i* eken. Daal BESLISSING (ioed gevonden wordt de patiënt in het sanatorium te doen opnemen. Omtrent het verleenen van een bijdrage door de fami lie wordt de beslissing aangehouden en een rapport ingewacht Aangezien de kosten het College zeer hoog voorkomen wordt voorloopig besloten ten behoeve van de openba re scholen aan te schaffen: 20 schoppen, 20 zandbakken, 20 wateremmers en 5 scheepstoeters en daarvoor de gevraagde credieten toe te staan. Besloten wordt: 1e. deze kosten te brengen ten laste van het hoofd stuk Openbaar Onderwijs; 2e. omtrent de overige uitgaven een nader onderzoek te doen instellen. De Wethouder van openbare merken zal zich met dit onderzoek belasten. De heeren verlaten de vergadering en doen de toezeg ging op het verzoek schriftelijk te zullen terugkome om verzoekt hij de heeren een schrijven tot het Colle ge te willen richten waarin het verzoek van de mij. is omschreven. Burgemeester en wethouders zullen daA een schriftelijk antwoord doen toekomen. Afdeeling en No. Aanmer kingen 1/ NA- k' ij*j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 12