Bespreking van het College van Burgemeester en Wethouders met den Directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf op Maandag 3 Maart 1941 des v.m. 10 uur. Voorzitter: Mr.A.h.des Tombe. Secretaris: «JG.A.Batenburg Tegenwoordig de beide wethouders alsmede de Directeur van het Gasbedrijf De Voorzitter leidt de bespreking over aen bouw van een nieuwen gashouder in en geeft direct aan den Directeur de ge legenheid het College van voorlichting te dienen. De Directeur meent deze voorlichting het beste te kunnen geven door voorlezing van zijn rapport ad. 1 Maart 1941, onder werp: Gashouder. Da voorlezing van het rapport verklaart het College volledig op üe hoogte gesteld te zijn van den noodzaak van den bouw van een nieuwen gashouder. ne Directeur deelt mede, dat zijn aanvankelijke begrooting het kapitaal beliep van 93*000, om vervolgens mede te dee- len, dat de JS.V.Braat Constructiewerkplaatsen en Machinefabrie ken te Botterdam, Doklaan 22, van den bouw een offerte heeft gemaakt voor een som van 79*850,=, inclusief fundeering, welke voor 9*275,= 10?» is aangeboden. Spreker voegt hier aan toe, dat de gemeente vrij is de fundeering van den houder aan een plaatselijken of anderen aannemer op te dragen. In overleg met Gemeentewerken is door hem prijsopgaaf gevraagd van de firma Salomons te Amersfoort, doch deze opgave is nog niet ontvangen. Blijkt dat de offerte lager is dan die door de K.V. Braat opgegeven, dan zal deze firma zich er mede accoord moe ten verklaren, dat de fundeering overeenkomstig offerte en be stek door derden wordt geleverd, en dat door haar op die fun deering de gashouder zal worden gebouwd. De moeilijkheid doet zich echter voor, dat de N.V.Braat haar prijsopgaaf gestand doet tot Maart a.s. Deze datum kan naar het oordeel van den Voorzitter niet in acht genomen worden in verband met de beslissing door den Baad te nemen en de goedkeuring door de Gedeputeerde Staten op de onderscheidene besluiten te geven. De Secretaris merkt op, dat ingeval de fundeering aan de firma Salomons zou worden opgedragen, er sprake is van twee onderhandsche aanbestedingen, t.w. gashouder en fundeering. het is uus nooaig dat de offerte voor het maken der fundeering zoo spoedig mogelijk ingeleverd en beoordeeld wordt. De Directeur zal op onmiddellijke inzending bij de firma Salomons aandringen en voorts aan de D.V.Braat verzoeken haar offerte gestand te willen doen tot 12 Maart a.s. In afwachting van de nadere berichten wordt door het Col lege besloten het advies in te winnen van de Gascommissie over het principe van onderhandsche aanbesteding wegens levering van een getelescopeerden gashouder met een nuttigen inhoud van 6000 M3. De Directeur zal na ontvangst van de nadere gegevens een aanvullend advies uitbrengen over het verleenen van opdrachten aan de leverende firma's. De bespreking loopt hiermede ten einde. De Secretaris V d VV JJp Vnnrbi ttor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 132