Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 183 Afd.Financiën 184 Dir .Gem.werken 185 186 187 188 Hoofd Lbd. Insp.v.Politie Dir.Gem.werken Hoofd v.opent), school a/d Beetz- laan 189 190 Insp.v.Politie Dir,Gem.werken biedt ter vaststelling aan een ont- werp-voordracht tot wijziging der gemeente-begrooting 1940 (overbren ging batig saldo gewonen dienst 1939 naar 1940J. zendt vier inschrijvingsbiljetten in voor het binnenschilderwerk en het behangen van de onderwijzerswoning aan de Beetzlaan en adviseert het werk te gunnen aan den laagsten in schrijver W.van Doorn te Soest, voor den prijs van 347,= 15,= to taal 362,=. bevestigt zijn zienswijze omtrent de telefoonaansluiting van Th.de Boer. legt over een verzoek van den agent van politie G.Pasman om hem een re cherchetoelage toe te kennen. rapporteert omtrent de klacht van J. W.van Hattem, Rademakerstraat 17 Soesterberg om de vochtigheid van zijn woning. Adviseert tot het zen den van een aanschrijving aan den eigenaar v.d.woning, het R.K.Kerk bestuur Soesterberg. stelt voor den heer W,D.Ooievaar te Hooge Vuursche, kweekeling aan diensJ school met ingang van 17 Februari 1941 te benoemen tot tijdelijk onder}- wijzer, zulks wegens ongesteldheid van Mej.A.B.Ploegsma. De Insp.v/h Lager Onderwijs kan,zich met die tij delijke benoeming vereenigen. zendt declaraties wegens gedane voor schotten in tot een totaal bedrag van 38,58. verzoekt maatregelen te nemen, dat aan het personeel fietsbanden tegen redelijken prijs verkrijgbaar worden gesteld of hiervoor een bedrag in geld toe te kennen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 135