Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 191 192 193 194 195 196 Ambtenaarsbond 1 s-Gravenhage G.H.Assink, oud hoofd agent van politie Weth.Openbare Wer ken Secr.Gen.Dept.v. BinnenlZaken den Haag Afd.Financiën J.J.Meurs,oud tech nisch ambtenaar verzoekt aan de ambtenaren, die vooi de uitoefening van hun werk een rij. wiel noodig hebben, een rijwieltoela ge toe te kennen en te willen zorgei dat voor hen fietsbanden ter beschil king zijn. deelt mede dat hij gedurende de maai Februari 1941 geene inkomsten heeft genoten. adviseert het College in verband met de buitengewone prijsstijging over te gaan tot verhooging van de verze kering der gemeentepaarden. doet nadere mededeelingen omtrent de verordeningen 30 en 31 tot regeling voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de gemeenten van de vervanging van de tot dusver bestaande ^belastiïf gen naar het inkomen door één enkele inkomstenbelasting. biedt ter vaststelling aan twee ont werp -voadr acht en aan den Raad tot wijziging der begrooting 1941. De Gemeentesecretaris biedt een be- grooting van inkomsten en uitgaven voor 1941 aan met betrekking tot de administratie persoonsbewijzen. legt een opgaaf van zijn inkomsten en uitgaven over de maand Februari 1941 over.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 137