vf BESLISSING Aanmer kingen die vooi k een rij. jwieltoelj len zorgen er beschil Het College kan geen vrijheid vinden de rijwiel toelage tusschentijds te verhoogen. Het betrekken van rijwielbanden is een distributie aangelegenheid. De regelen dienaangaande dienen in eerste instantie te worden gevolgd. de de maai ten heeft Het wachtgeld kan worden uitbetaald. rband met ing over de verze- omtrent de regeling gevolgen ervanging e belastiit één enkels twee ont- aad tot 941 t een be- uitgaven ng tot de jzen. nkomsten Februari Besloten wordt de vier gemeentepaarden elk voor 1200,= te doen verzekeren en hiertoe spoedig maat regelen te nemen. De naar aanleiding van de circulaire opgemaakte be- grootingswijziging wordt door het College goedge keurd. Om een sluitende begrooting voor 1941 te verkrijgen wordt de post onderhoud wegen met 3000 verlaagd. Een en ander zal den Raad worden voorge steld. De begrooting door den Secretaris overgelegd heeft de goedkeuring van het College. Het ontwerp besluit tot wijziging der gemeentebe- grooting wordt goedgekeurd. De begrootingswijziging waarin de kosten wegens de administratie Winterhulp wordt geregeld, wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd De stukken zullen den Raad ter vaststelling worden aangeboden. Besloten wordt de in rekening gebrachte porti en verblijfkosten tot bedragen van resp. 0,325 en 8,= niet te accepteeren. De thans weer in reke ning gebrachte kosten, die over Januari waren ge- i schrapt, worden evenmin geaccepteerd. In verband hiermede worden de werkelijke inkomsten over Febru ari bepaald op 122,05 en het uit te betalen wacht geld op 183,78. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 138