Volg num mer Afzender of voorsteller Hoofden van openbar [J.L.O.school en En- gendaalschool Datum 198 pentraal Verifica tiebureau,Den Haa Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort J.E.GoedhartKerk pad Z.Z.118 Soest. ioofdingenieur van ien .Rijkswaterstaat Directeur van Itaatsboschbeheer G.H.A.Simon, Dorre steinweg 11,5 Korte inhoud wijzen er op, dat in het gymnastieklo, kaal werktuigen zijn, welke het eigen- lom van eenige vereenigingen zijn. Voorgesteld wordt de gymnastiekzaal aan deze vereenigingen enkel te ver huren onder de voorwaarde, dat voor de lessen aan de U.L.Ü.leerlingen var bedoelde werktuigen gebruik mag wor den gemaakt. zendt een rapport van opname van boe ken en kas van de woningbouwvereni ging "St.Joseph". zendt in de jaarstukken over 1940. vraagt ontheffing van het besluit van 28 Eebr.1941 tot het muilkorven of I vastleggen van een aan hem toebehoo renden hond. ieelt mede, dat het overgelegde plan! voor de verbreeüing van de Steenhoff straat hem juist voorkomt. De aan lacht wordt er op gevestigd, dat voor ;en aangrenzend wegvak bij brief van ien Minister van Waterstaat da. 15 Dec.1937 een bijdrage van /.7,= per M' per wegzijde is toegekend. Voorgesteld wordt onder verwijzing naar dien brieij ook voor het onderhavige wegvak een oijdrage te vragen. bericht op schrijven ud. 16 Januari j.1., 1e afa.nr.293, dat de totale schade der verwoeste bosschen van de gemeente door zijn dienst is geschat op ƒ.16.990,=. verzoekt een reclamebord te mogen plaatsen ten behoeve van zijn rijwiel- reparatieinrichting. De Directeur var Gemeentewerken adviseert afw^zend da. Maart '41, daar het bord op den openbaren weg zou worden geplaatst. Beslot bruik deelen lende tiekon gegeve Kennis Kenni e De stu bureau Beslot Colleé heffir Met V€ Hoofdj 1941 staat breedj Besla het v< drag 1 Confo ken w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 141