■M'- iv 4' 7! V J,v. Jr Afdeeling Aanmer en No. kingen astieklo, et eigen- zijn, iekzaal te ver at voor ingen var mag wor- van boe- yereeni- 1940. 3luit var ren of )ebehoo- ;de plan eenhoff- aan- dat voor ef van d. 15 per M'l rgesteldj en brieij ak een nuari o t a le van de e schat ogen rijwiel- teur var zend da» den aat st Besloten wordt aan de vereenigingen, die mede ge bruik maken van deze zaal, te verzoeken, mede te deelen, of de gymnastiektoestellen door de verschil lende scholen mogen worden gebruikt, daar het gymnas tiekonderwijs thans door een bevoegde leerkracht word|t gegeven Kenni sgenomen Kenni sgenomen De stukken worden doorgezonden naar het Verificatie' bureau. Besloten wordt aan adressant mede te deelen, dat het College geen vrijheid kan vinden, de gevraagde ont heffing te verleenen. Met verwijzing naar gehouden besprekingen met den Hoofdingenieur van den Rijkswat er staatda. 6 i^aart 1941wordt besloten aan het Departement van 'Water staat van .Rijkswege een bijdrage in de kosten der ver breeding van de Steenhoffstraat te verzoeken. h uo Besloten wordt, pogingen in het werk te stellen tot het verkregen van de schadeloosstelling tot een be drag van ƒ.16.990,=. Conform het advies van den Directeur van Gemeentewer ken wordt besloten. V WH'i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 142