Volg num mer 204 205 206 Afzender of voorsteller De Voorzitter Directeur Gemeen- tewerken. Directeur van Ge meentewerken Datum Korte i vraagt machtiging, om aan kej.A.C. v.a.Giessen, ook over de maand Janu ari een bedrag groot ƒ.55,wegens schrijfwerk aan de administratie van Winterhulp te mogen uitbetalen. rapporteert omtrent het plaatsen van tanks bij de zuivelfabriek aan de Mia delwijkstraat te Soest zonder ver gunning van net College. Adviseert tot het nemen van strenge maatregele biedt ter behandeling aan eenige vei zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen Beslote zitter Beslot* verzoel maken 45 Won: In ver' het af beslot depone Gelet 11 en 1/1681

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 143