Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum 207 Burg.en Weth.van Tilburg 208 209 Inspecteur van Po litie Chef afd.Sociale Zaken 210 211 212 Centr .Bureau voor de Grafische Bedrij ven, Amsterdam Afd.Financiën Territoriaal Af wikkelingsbureau Amersfoort stellen voor, van de zijde der ge meenten, de medewerking van de Ver een.van Nederlandsche Gemeenten in te roepen bij de voorbereiding van een afzonderlijke regeling voor de gasbedrijven in het kader van de zelfstandige organisatie van het be drijfsleven, daar deze voorberei ding huns inziens niet kan worden gelegd in de handen van een vereeni ging van particulieren als die van de Gasfabrikanten, gelet op de groo te op het spel staande belangen, ma$ dat de overheidsinstanties-exploi tanten zelf hier behooren *xe treden Verzoekt adhaesie aan de Vereen.v. Ned.Gemeenten. zendt staat van overwerk over Janu ari en Februari met het verzoek dit te willen uitbetalen. deelt mede, dat Gerrit Abelman op 21 Januari 1941 voor rekening der gemeente in de W.A.Hoeve is opgeno men (7 Februari d.a.v. ontslagen) en verzoekt te beslissen of de onder houdsplichtigen een bijdrage moeten verleenen. verzoekt of de gemeente bereid is aan de wachtgeldregeling voor deze bedrijven medewerking te verleenen. de Dir.v.Gem.werken adviseert, bij schrijven van 6 Maart 1941, J.van Manen als chauffeur aan te stellen. vraagt eenige inlichtingen omtrent de vordering van de veerpont aan de Groote Melm, zulks in verband met een door de gemeente gedaan verzoek om schadeloosstelling. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.20 Februari j.1. no. 1449. L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 147