v V Jj' V k/jP- Jr 3r ge le Ver- ;en in ïg van >or de i de het be> 3rei- >rden rereeni, Le van ie groo gen, ma$ cploi- treden, jen.v. Janu- >ek dit m op der >pgeno- igen) Le ondei- moeten d is deze eenen. bij r.van iellen. ntrent aan de 1 met rerzoek BESLISSING Afdeeling en No. r,pq-| n+en wordt in dezen de medewerking van de Ver- peniaing voor Nederlandsche Gemeenten m te roepen en dit besluit ter kennis te brengen van Burgemees- ter en Wethouders van Tilburg. Besloten wordt wegens verricht overwerk een bedrag van f 11068 uit te betalen. Wordt besloten geen bijdrage in de verpleegkosten te vorderen. Aanmer kingen r Besloten wordt deze medewerking te verleenen. Wordt besloten, alvorens van Manen te benoemen, hem te doen testen. De gevraagde inlichtingen zullen worden verstrekt overeenkomstig het ontwerp van den secretaris. een Lt bij no.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 148