Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 214 J.G.A.Batenburg, 3oest 215 3.B.B. R.K.Bestu renbond en Chr.Best; bond 216 217 Afd.financien led.Staten van [Jtrecht 218 DirvGemwerken 219 Secr.Gen.v/h Dep. v.BinnenlZaken s-Gravenhage verzoekt hem voor eigen gebruik ter beschikking te stellen den tuin met schuur, staande en gelegen achter het door de gemeente gehuurd perceel Steenhoffstraat 5, voor eene door hen te betalen vergoeding van 15,= tot 15 Maart 1$42. verzoeken aan de losse krachten bij gemeentewerken, die volgens collec tief arbeidscontract worden betaald, een uurloon van 52 cent te geven en aan de losse krachten ter secretarie een weekloon van 25,=. De Secretaris brengt terzake ingevol ge opdracht rapport uit deelt mededat de brandweer verzocht heeft de gevorderde auto (Plymouth) te verzekeren. Tevens is in overweging gegeven het materieel, aanwezig in de brandweer centrale hooger tegen brandschade en tegen oorlogsmolest te verzekeren. dringen er op aan ingeval voor de gemeente stedebouwkundige maatrege len dienen te worden oovrbereid en ontworpen, de opdracht daartoe slechu; aan een op dat terrein bevoegde en ervaren deskundige te geven. Desge- wenscht zijn Ged.Staten gaarne bereid een alphabetische opgave te verstrek ken van een aantal stedebouwkundigen* die o.i. voor gemeentelijke opdrach ten in aanmerking komen. adviseert aan den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenland- sche Zaken ontheffing te vragen van de voorschriften inzake bestrijding van wandgediertezulks voor de ge— heele gemeente. deelt mede, dat de beschikking van 27 December 1940 (tijdelijke toelage van 6 io voor gehuwde ambtenaren) ook toepassing kan vinden op in gezins verband levende eenige kostwinners en op wachtgelder.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 153