Volg num mer 220 221 222 223 224 Afzender of voorsteller Dir.Gem.werken J.Voerman DirGemwerken W.F.H.Busch Secr.Gen.Dept.v, Sociale Zaken Datum Korte inhoud deelt mede, dat hem nader is geble ken, dat van het braakliggend grond- perceel van de Ned.Spoorwegen achtei de o.l.school Kerkebuurt ook het ge- deelte op de teekening in geel aan gegeven aan diverse particulieren it gebruik is gegeven. verzoekt op grond van artikel 31 dei Verordening Gemeentepolitie vergoe ding van een bedrag van 3»70 in verband met intrekking van zijn ver- lof op 5 Maart 1941. stelt voor de verhoogde vracht voor levering van straatklinkers door de Maatschappij tot Verkoop van Waal steen, N.V. te Doorn voor gezamen lijke rekening te nemen. verzoekt hem in zijn eer en recht te herstellen op basis van zijn indiensf treding bij de gemeente op 11 Febru-j ari 1934 en de daarmede en daaraan verbonden toezeggingen, een en ander nader in zijn adres geformuleerd. doet mededeeling van de regeling be treffende extra hulp aan werkloozen (Steunverleening B) voor het dienst jaar 1941

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 155