3- y. BESLISSING geble- l grond 1 achtej het ge- il aan- .eren ii L 31 dei| rergoe- ÏO in Ljn ver-f at voor loor de Waal samen- recht te indiens 1 Febru-t aaraan en andei eerd X ling be-t kloozen dienst- Wordt besloten, de desbetreffend stukken te deponee ren en aan den heer A.A.van Ieperen mede te deelen, dat het inrichten van schoolwerktuinen niet kan ge schieden, daar de benoodigde grond reeds aan parti culieren in gebruik is gegeven. Wordt besloten het bedrag van 3,70 aan J.Voerman, adjunct-inspecteur van politie, te doen uitbetalen. Wordt besloten de meerdere kosten, zijnde 238,83 voor gezamenlijke rekening te nemen en wel zoo dat beide partijen de helft van dat bedrag voor hun re kening nemen, zoodat de gemeente betaalt 119,42. Het Ooilege is van oordeel dat adressant niet in zijr eer en rechten is tekort gedaan en dat dit oordeel bevestiging vindt in de uitspraak van het Ambtenarer gerecht naar aanleiding van bij dat gerecht door hen ingebrachte analoge klachten als voorkomende in zijr schrijven. Waar het Ambtenarengerecht tegenover adre sant recht gesproken heeft in naam der wet, en deze daarin heeft berust door niet in beroep te gaan, vermeent het College dat thans niet meer op die ge schilpunten moet worden teruggekomen. Besloten wordt dit standpunt van de vergadering adressant mede te deelen. Besloten wordt, aan den raad voor te stellen een crediet te verleenen van 148 x 2,= 296,=, be nevens 1 x 1,=, alzoo totaal 297,=. Afdeeling en No. Aanmer kingen Ta' u s-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 156