23 Afzender of voorsteller Gemeentesecretaris Jac .ICuyvenhoven, Laanstr.Soest Korte inhoud Datum 77.HMeerburg Sna- rehberg, Buntweg 18, Soest Insp.der Dir.Belas tingen, Baarn Oudercommissie O.L.S.Beetzlaan Best .T.B.V.Vereeni ging Soest Secr.Gen.v/h Dep. v.Binnenl.Zaken ïïed.Heide My Arnhem brengt advies uit over een wijziging in de salarieering van het personeel werkzaam aan den distributiedienst een en ander ingaande 1 Januari 194-1 De Voorzitter leest het schriftelijk advies voor en verstrekt daarover de noodige inlichtingen. verzoekt plaatsing op de lijst van leveranties aan de gemeente. De Dir. v.Gem.werken brengt hieromtrent rap port uit bij schrijven dd.8 Jan. 1941 no.965. beklaagt zich over den waterafvoer aan den Buntweg. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.8 Januari 1 940,no1325 zendt een opgaaf van de aanvankelijk geraamde zuivere opbrengst over het boekingstijdvak 1941/42 van de grond en personeele belasting. verzoekt haar alsnog te vergoeden de over 1939 gedane uitgaven wegens ver - gadering en bureaubehoeften. vraagt een bijdrage in de verpleegkos- ten van E.Smid, Smitsweg 11 alhier, in het sanatorium "Zonnegloren" over het tijdvak van: 1e. 28 Dec.t/m 31 Dec.'40 gr./ 6,60 2e. 1 Jan. 30 Juni'40 387,40 zendt een afschrift van de beschik king waarbij aan het over 1939 ontvan gen voorschot op den byzonderen steui een definitieve bestemming wordt ge geven, t.w. renteloos voorschot 41 .677,= en extra-bijdrage 13.609,=. doet toekomen een advies met begroo ting van kosten, betreffende het ver beteren en verharden van de Midden laan in werkverruiming. De arbeids- loonen worden geraamd op 5800,=; de overige kosten op 8600,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 15