üm v hV. V .Aj. de Gies- hij haar s typis- gen der Wo- een jaa: verschil verzeke- Zonen en zege] en ïnza- ner sf oor1 politie van ƒ.55, anHe t ting worcjt erken ge ahouden Lng is ir romen. ran door le Diaco- over de rijven var. verzoel: .ijven wo- Lb S.E.C. ïnastiek- hee ft voor re-] den ge lling BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen De Burgemeester wordt gemachtigd deze aangelegenheid raet Me j .v.dGiessen te behandelen. Besloten wordt de verzekering bij de Assurantie-Maat- schappij "De Nederlanden van 1Ö45" te 1 s-Gravenhage niet met 1 jaar te verlengen, doch de woningen door tusschenkomst van den heer J.H.Benschop te Soest te verzekeren bij de fa.J.C.J knegt en Zonen te Amster dam voor een tijdvak van 5 jaren met premieberekening het te verzekeren bedrag ware vast te den Directeur van Gemeentewerken. Tijdi van de loopende verzekering dient in te worden. over 4 jaren< stellen door ge opzegging acht genomen Burgemeester en Wethouders kunnen zich vereenigen met het concept-huurcontract. Voorts wordt besloten, voor de inrichting van het pc litiebureau de begrooting van den Directeur van Geme tewerken te volgen, met dien verstande, dat niet zal worden overgegaan tot overneming van een schrijfmachi netafeltje en twee haarden, terwijl de kosten van ver duistering van het gebouw, alsmede die van aankoop v tien vloermatten, dienen te worden verminderd. Tevens wordt besloten den Directeur van Gemeentewer ken te verzoeken, zijn begrooting, in verband met bo venstaande opmerkingen, te herzien. Met de oplossing door den controleur van Maat schap pelijk Hulpbetoon, aangegeven in zijn rapport van 1j$ Maart 1941, man het College zich vereenigen, terwijl aan A.de Bree, in antwoord op zijn schrijven van 4 Maart 1941, zal worden bericht, dat hij niet in het getimmerte kan blijven wonen. wordt besloten, de voetbalclub S.E.C. nogmaals te waarschuwen tegen het aanrichten van vernielingen ir en- an het gymnastieklokaal. wordt besloten, de volgende typist-schrijvers aan te nemen: 1e. w.H.Tolenaar (no.1) 2e. H.K.Boerma (no.3) C.C.Bremer (no.4). r.D.Schreuder (no.2), hoewel geschikt voor deze lunctiewordt niet aangenomen, uit motief dat zijn vader reeds in gemeentedienst is. Voorts wordt be sloten, de aanneming van deze werkkrachten te doen K U) l> Ui-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 160