Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 231 232 233 Centraal Verifica tiebureau E.van boeren Wethouder Gasille 234 -De Voorzitter. 235 Directeur van Ge meentewerken 236 Einancieele Com missie zendt in een proces-verbaal van op neming van kas en boeken van den ge meente-ontvanger op 27 Eebzuari 1941 verzoekt het perceel Duntweg 3> than bewoond door het gezin van den Derg te mogen huren. deelt mede, dat is geconstateerd,, dat het fl.k.Armbestuur van de Paro- chie van de H.ii. Petrus en Paulus te Soest een stuk grond aan den Soester engweg ten onrechte aan derden heeft verhuurd. Wethouder Gasille stelt vo genoemd E.K.Armbestuur te wijzen op deze onzechtmatige daad. deelt de vergadering mede, dat het niet langer verantwoord is de woning toestanden aan den vuiekslootezweg (noodwoningen) te bestendigen en moet er op aandringen van overheids wege stappen te doen om daarin ver betering te verkrijgen. Spreker stelt voor een Commissie aan te wijzen die deze zaak onderzoekt eni in een rapport aangeeft wat ter zake moet en kan woruen gedaan. bericht naar aanleiding van het schi; ven da. 24 Pebruari 1941, 1e afa.no. 941 inzake het aanbrengen van wijzi gingen in de voorwaarden van aanleg van weg 104 door de hV.Heidebloesem De constructie van de verharding der trottoirs als in haarden gebruikelijk wordt ontraden. Voorts wordt voorge steld den onderhoudstermijn op 1 b jaJ ren te stellen. zendt een rapport in waarin haar mee ning te kennen wordt gegeven over de begrooting van kosten verband houden de met de uitbreiding van den Bijksweg (SteenhoffstraatDe Commissie is van oordeel dat een begrooting moet worden samengesteld naar den wezkelij' ken toestand na grondafstand en vraag herziening der begrooting alvorens een nieuw crediet te openen* ^00Ï zitter en wethouder hilhorst zijn het met de opvatting der Commissie niet, eens. Sij beschouwen de ingezonden begrooting als een basis van onder-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 161