U- 3' van op- 1 den ge- lari 1941 5 5> thanp ten Berg ;eerd ie Paro- i'aulus te Soestei- ien heeft stelt vo: jzen op lat het ie woning ;erweg sn en rerheids- :in ver- Lssie aan :zoekt eni ter zake het schi)ii'- i afd.no. in wijzi- aanleg lebloesem. rding dei iruikelgk voorge- )p 15 Ja- haar mee i over de ld houden ;n Rijksweg ssie is Lng moet i werkeü; i en vraajg Lvorens ue ^ooï t zijn het sie niet zonden i onaer- BESLISSING Wordt besloten dit proces-verbaal voor kennisgeving aan te nemen en mede te deelen aan (Gedeputeerde Sta ten en aan den Gemeenteraad. ,iordt besloten, niet op dat verzoek in te gaan. Aldus wordt besloten. De grond zal aan derden worden verhuurd. De vergadering vereenigt zich met de bedoelingen var den Voorzitter en wijst als leden der door den Voor zitter bedoelde Commissie aan: 1e. de Burgemeester. 2e. de Secretaris. ^ede Directeur van Gemeentewerken. Afdeeling en No. Aanmer kingen k irn v J i Be vergadeting besluit met het rapport van den Dire<p teur van Gemeentewerken genoegen te nemen met dien verstande dat de trottoirs niet van tegels moeten worden voorzien doch dat dezen als verharde voetpa den zullen worden aangelegd door miadel van leem en grint. Voorts wordt besloten het gewone onderhoud gè- durende 5 jaren te bedingen, hieronder éénmaal her straten begrepen. Het College ziet, rekening houden de met het vorenstaande de uitgewerkte voorwaarden aan de JN V .Heidebloesem op te leggen ter beoordeeli|ig en vaststelling tegemoet. Besloten wordt: 1e. aan het Departement van Waterstaat in de kosten van uitbreiding van den Rijksweg eene bijdrage te vragen ad /.1Ö,= per strekkende Meter een en an der overeenkomstig het ontwerp schrijven, aan den Directeur van Gemeentewerken en het hoojfd van de 1e afdeeling op te dragen spoedig onder handelingen met de grondeigenaren te openen ove grondafstand. De begrooting ingezonden door den Directeur van Gemeentewerken als basis van de onderhandelingen, te beschouwen, doch daarbij te voorkomen dat te veel zware hekken en muren als grensafscheidingen worden bedongen. H a i 2e 5e lA J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 162