Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 237 Afdeeling kinancie n 238 Gemeente se ere taxi, 239 de Voorzitter 240 K.van Tol. biedt ter vaststelling aan het 1e suppletoir-kohier scnoolgeld 1940/ 1941 tot een bedrag van ƒ.748,68. deelt mede van de .Directie Midden- standsbank en Eied .Handelmij. 80est het mondeling verzoek te hebben ontv gen de bij de hed.hank te Amsterdam te knippen coupons te mogen verzilvo ren. het genoemde directies is door den Secretaris overeengekomen, dat 0 beurten de respectievelijke banken zu len zorgen voor de invulling van de door de hed.hank voorgeschreven for mulieren, teneinde meerdere admini stratiekosten te voorkomen, ue formu lieren worden ingevuld ter teekening op de Secretarie aangeboden en van daar na controle verzonden, en voor de gemeente èn voor selijke banken bij toepassing nieuwe regeling voordeel is len, adviseert de Secretaris Aangezie de plaat van de te beha- ingaandf 10 Mei 1941 zijnde een fat alen datum volgens de regeling openbewaargeving tot die nieuwe regeling over te gaan vestigt er de aandacnt op, dat als uitvloeisel van het raadsbesluit van 17 Üctober 1940 aan het bestuur der Stichting Engendaalschool ten behoeve van de school voor g.l.o. de navol0e de bedragen moeten worden beschikbaa gesteld 1. ƒ.130,= voor aanschaffing van ee- nige schoolmeubelen ten behoeve van de eerste inrichting van de 4 lokaliteit der school voor g.l.o. in het perceel Molenstraat 8; 2. ƒ.154,voor de aanschaffing van leermiddelen wegens stijging van het aantal leerlingen tot 135; 3. ƒ.56,25 als huur van het perceel Molenstraat 8 over het tijdvak van 16 üctober 1940 t/m 28 kebruari 1941 (ƒ.12,50 per maand). verzoekt verhooging van deurwaarder-ambtenaar b. lijke belastingen. belooning al j de plaatse-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 165