het 1e d 1940/ 4868 Midden- Soe st bben ontv sterdam verzilvo is door sn, dat o oanken zu g van de sven for- admini- ne formu rekening en van Aangezie de plaat van de te beha- ingaand m datum targeving 1 te gaan at als luit van uur der n behoevè navolge; schikbaa: van ee- ehoeve van de 4$ r g.l.o. t 8; ing van ng van U5; perceel dvak van bruari oning al plaatse- BESLISSIN G Het suppletoir-kohier wordt vastgesteld tot een be drag van ƒ.748,68. Als termijnen van invordering worden bepaald 30 April 1941 en p1 Mei 1941. Conform het advies van den Secretaris wordt besloten de te knippen coupons, met ingang van 10 Mei 1941, om beurten bij de plaatselijke banken te doen verzilve ren. Wordt besloten de door den Voorzitter voorgestelde bedragen ter beschikking van het schoolbestuur te stellen. (iordt besloten geen tusschentijdsche verhooging van belooning toe te kennen, doch deze in overweging te hemen dij de begroot ing voor het volgend jaar. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 166