Volg num mer Afzender of voorsteller 241 3.K.Kerkbestuur 3oesterberg 242 kfdeeling financiën 24^ Directeur van Ge- neentewerken 244 245 De Voorzitter Datum Jhr .Mr .h. J .Schorer 246 Gedeputeerde btate a Korte inhoud deelt mede niet in staat te zijn tot het aanbrengen van verbeteringen aar) de woning van d.W.van Hattem, Bade- makerstraat 17 boesterberg, aan wie de huur is opgezegd. De Directeur van Gemeentewerken ad viseert, bij schrijven van 6 Maart 1941, J.van Manen als chauffeur aan te stellen. Den rapport van het Auto-Keurings- Kantoor-bandberg te hlaricum is bij gevoegd doet nieuwe teekening toekomen vooi complex 't hart. vestigt er de aandacht op, dat de indertijd aan J.Mensink en G.J.A.Bak ker verleende verloven 13, (resp. voor het perceel Amersfoortsche- straat 21 en Bademakerstraat 25b) moeten worden ingetrokken. deelt ten vervolge op zijn schrijven dd. 21 Bebr.j.1. mede, dat de raadsj man van Qlyslager bericht, dat zijn i cliënt het bedrag van /.150,= niet j vermag te betalen. Door dien raads- man wordt voorgesteld, dat dezerzij< i de eisch verminderd wordt, kocht dl" niet het geval zijn, dan zal hij af zien van conclusie en vonnis vragenj In dat geval zal de Bechtbank de ken tenveroordeeling uitspreken, met ontzegging van den eisch, te schat ten ongeveer 75, Dhr.bchorer a<> viseert dezen weg te volgen. zenden een exemplaar van het goedge keurde raadsbesluit inzake onderhand sche aanbesteding van den bouw van een tweeden gashouder, onder vermei ding van eenige opmerkingen inzake gunning van de levering der fundeering en isolatielaag." Wo: kaï Di] - W 03

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 167