isj> is 4 zijn tot ingen asr 11, Rade- aaü wiei eken ad- vlaart £eur aan xxings- 11 is bij— uen vooi BESLISSING iat de J A Bak :esp. 3Che- 25b) ïhxijven Le xaads- lat zijn niet i xaads- lezerzijc .ocht dij liij af- vragen ik de ko|- met schat- Lorex ad- goedge- iderhand lw van vermei- .nzake dé 'undeexiAgl Wordt voox kennisgeving aangenomen. Afdeeling en No. 'Vv 11M3. Vvoxdt besloten het xappoxt van het Auto-iveurings- Kantoor-Sandberg te Blaxicum dooi te zenden aan den Birecteur van Gemeentewerken om bexicht en xaad. Besloten woxdt aan den Raad xeeds nu een vooxstel te doen tot wijziging van zijn machtigingsbesluit tot vei koop van gxond vexkavelingsplan 't Hait IV), over- eenkomstig de nieuwe teekening en de daaxop vooxkome de minimum-gxondpxijzen. De veigadexing besluit de vexloven in te txekken. n- X\. Boor het College woxdt besloten met het advies van den advocaat genoegen te nemen. 'tegenover den Birecteur van het Gasbedxijf in de ver gadering voor behandeling van dit punt aanwezig, wox de bevreemding geuit ovex de pexsbexichten met be trekking tot het besluit van den Raad tot ondeihand- scne aanbesteding van den nieuwen gashoudex. In die berichten worden prijzen genoemd voox de levering van e fundeering die bij het College niet bekend zijn. Be Voorzitter vraagt of van de Is.V.Brast soiirifteluke bevestiging is ingekomen omtrent den bouw van den gashoudex. Be -uixecteur zegt nog geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen, hij zal dit nog aan de BVvragen en daarbij tevens verzoeken de vooiwaa it V lik Aanmer kingen r- t* «y/j- V ivia

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 168