ff v <vh sVU jtf'- t?a BESLISSING Aideeling en No. Aanmer kingen Na eenige bespreking wordt besloten het advies van den Secretaris te aanvaarden en te trachten omtreni de salarieering van het personeel bij den distribu- tiedienst als in het rapport omschreven de goedkeu ring te verkrijgen van het Departement. De nieuwe salarisregeling zal beschouwd worden te zijn inge gaan 1 Januari 1941. Adressant te berichten dat hij op de lijst zal worden geplaatst en aangewezen is voor leveringen in het jaar 1941. zulks voor het leveren van plantsoen materiaal. v- cM h HL Besloten wordt adressante in te lichten conform het rapport van den Dir.v.G-em.werken. \SoJL v Kennisgenomen. Besloten wordt alsnog de gemaakte kosten groot 5>18 uit den post achterstallige uitgaven 1940 te restitueeren. Besloten wordt de gevraagde bijdragen te verleenen. Kennisgenomen Hoewel het in de bedoeling van het College ligt et vverkverschaffingsobjectnu de werkloosheid nog ln erSe mate in deze gemeente heerscht, nog doen uitvoeren, zal aan het Dep.v.Sociale ^aken eventueéle rijkssubsidie worden aangevraagd. Deze beslissing mede te deelen aan de Heide My.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 16