A A) et ont- Jbouwvei a Hinder 3 een sran een =en be- wegens ït lij- ruikt t de ler re- Dot het itieka- 3n nolo- )wen te re van ld. 20 BESLISSING firma Salomons te Amersfoort over te leggen, Het ontwerp-besluit heeft de goedkeuring der verga dering en zal aan de Arbeidsinspectie ter beoordee ling worden doorgezonden. Wordt besloten aan de hulppolitie een rijwielvergoe ding van .15,= poï jaar toe te kennen. Wordt besloten, met intrekking van vroeger ingenomen standpunt, alsnog aan B.A.Bietersz ƒ.15,per jaar rijwielvergoeding toe te kennen. Besloten wordt, de recognitie groot /.10,= per jaar op grond van de verordening dd. 19 December 1940 (252/1540), in verband met een schrijven van den be- cretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken van 50 Ja nuari 1941, no.4019 Afd.B.B. in te trekken. Afdeeling en No. Aanmer kingen V i/jl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 170