Behoort bij de notulen van B.en W. van 21 Maart 1941. Be Voorzitter deelt het College mede, dat hij op 20 dezer met de aangewezen Commissie reeds een bespreking heeft ge had over de opheffing van de ongewenschte bewoning der semi- permanente woningen aan den wiekslooterweg. Be Commissie is van oordeel dat ten spoedigste maatregelen genomen dienen te worden. Voorloopig is het volgende beslo ten: 1e. Er zal een plan worden ontworpen tot verbouw van de 6 woningen onder één kap in drie woningen; 2e. Getracht zal worden binnen de gemeente op verspreide plaatsen zes eenvoudige enkele landarbeidershuizen te ontwerpen; ^e!e trachten de bewoners, gehuisvest in de kleine nood woningen, elders onder te brengen en het blok van vier krotten af te breken. Be Voorzitter vervolgt met het College te verzoeken mede te werken tot het doen ophouden van de bewoning der vier krot ten, door te besluiten dat het gezin Coljee met 10 personen gehuisvest wordt in het aangekochte perceel aan den Buntweg Voorts het gezin Wed.J.Wiss te doen verhuizen naar het leeg staande huis in het blok van 6 woningen. Het krot, bewoond door B.van Zweede, thans in het ziekenhuis, niet meer te la ten bewonen en voor G.koops te trachten een andere huisves ting te verkrijgen. Wethouder Gasille betreurt het dat de woning aan den jjunt- weg deze bestemming zal verkrijgen, aangezien hij al machti ging had om te trachten het gezin Westerveld daarheen over te brengen teneinde het erf^achthuisje aan den Plasweg te kunnen afbreken. Be Voorzitter zegt dat de Commissie van oordeel is dat in dezen tijd van schaarste aan woningen van deze soort niet tot afbraak moet worden overgegaan. Met het ggzin Wester veld ware een andere regeling te treffen met betrekking tot het blijven wonen in het huisje dat aan de gemeente in eigen dom overgaat. ha de uitvoerige toelichting door den Voorzitter gegeven wordt besloten in afwachting van de nadere voorstellen der Commissie, met betrekking tot den bouw van landarbeiders woningen enz. het blok van 4 noodwoningen te doen ontrui men, door het gezin Coljee het huis aan den Buntweg toe te wijzen, het leegstaande huis in het blok van 6 te bestemmen voor het gezin wed.Wiss en de bewoning van de krotten door B.van Zweeae en G.noops te aoen beëindigen en voor dezen naar een andere huisvesting uit te zien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 172