Volg num mer Afzender of voorsteller 252 De Voorzitter i„evr .G.J.J .van Zijst-ochmidt Hoofdopzichter lied He id einaat s chappij Amersfoort Korte inhoud Datum Directeur tewerken Gemeen- Insp^cteur van Po litie Maatschappelijk hulpbet oon stelt de vraag of de voorwaarden voor weg 104, zooals die thans gewij- zigu zijn, kunnen worden vastgesteld en aan de hV.Heidebloesem worden toegezonden vraagt vrijstelling van betaling van recognities ten bedrage van ƒ.2,50 in totaal. doet mededeelingen omtrent den aan koop en het transport van leem, be- noodigd voor het plan wegen en berme 1940. stelt voor een gratificatie te ver- leenen voor in 1959 verricht over werk aan een viertal arbeiders van gemeentewe rken verzoekt terug te komen op het be sluit van 4 Maart 1941, waarbij een verzoek van G.Pasman om hem een re-_ cherchetoelage toe te kennen werd af gewezen legt over een wijziging van de begroo ting van Maatschappelijk Hulpbetoon voor 1940 met verzoek den Kaad voor te stellen deze goed te keuren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 175