1 Lj<-<--/ V-oM v iW en gewij- st eld den g van 2,50 aan- be- bermefc ver- vex- van be- een i re- ;?rd af- oegroo- toon voox BESLISSING Besloten woxdt de voorwaarden overeenkomstig liet ontwexp doox te zenden aan de hV.fieidebloesem. Aan de J5UV. zal worden medegedeeld, dat de Lirecteur van Gemeentewerken geadviseerd heeft de trottoirs niet te verharden op de wijze als in haarden gebrui kelijk is, om reden dat die wijze van verharding be zwaar oplevert bij het openbreken van de trottoirs bij uitvoering van werken. Afdeeling en No. Aanmer kingen Adressante zal word van vrijstelling van ders mogelijk is dan de respectievelijke is verbonden, hetge niet de bedoeling z Je bedragen groot ter verzekering van respectievelijk wege het hebben van een en ingelicht, dat het verleenen betaling van recognitie niet an- met gelijktijdige intrekking van vergunningen waaraan de betaling en, naar het College aanneemt, al zijn. .1,50 en ƒ.1,zijn verschuldigd het eigendomsrecht der gemeente ns het hebben van buizen in en uitweg over gemeentegrond Besloten wordt leem te koopen van A.1.Stalenhoef aar de Laanstraat voor den prijs van /.-,45 per Lip en de ze leem naar het werk te doen vervoeren. Voor de totale kosten wordt een crediet van ƒ.676,7ï toegestaan. Besloten worut de gratificatie te verleenen tot een totaal bedrag van /.16,=, verdeeld als volgt: M.Ravenhorst ƒ.4,50 J.van Manen 4, M.v.d.Berg 5.>50 li.J.Vos (henk) 4 het besluit van 4 Maart 1941 wordt ingetrokken en besloten met ingang van 1 Januari 1940 aan G.Pasman een recherche-toelage toe te kennen, groot ƒ.50,= per jaar, mits de Burgemeester, als hoofd der poli tie, besluit G.Pasman alsnog tot rechercheur aan te voor het geval hij nog niet aangewezen is. Aan den Baad zal het ontwerp-besluit ter vaststel ling worden aangeboden. Het College stelt er prijs op dat de wijzigingen als nog in een afzonderlijke memorie worden toegelicht. wijzen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 176